Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. OK, rozumiem
Przełącz język na polski Przełącz język na angielski Przełącz język na czeski Przełącz język na słowacki Przełącz język na niemiecki
Z pełną odpowiedzialnością informujemy iż produkujemy najlepsze zbiorniki poliestrowe (cena - jakość) spośród dostępnych na terenie EU i nie tylko...Polityka prywatności, obowiązek informacyjny RODO

Przeczytaj jakie dane o Tobie zbieramy i w jakim celu je wykorzystamy.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży lub innej umowy, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO”.


Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do transakcji zakupu naszych produktów, zapytań kierowanych do nas przez Użytkowników, jak również do stron internetowych Administratora, w zakresie plików „cookies”, jak również innych podobnych technologii do rejestrowania informacji dotyczących Użytkowników, których operatorem jest Administrator. Niniejsza Polityka prywatności gwarantuje Użytkownikom stron Administratora prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Sumorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „E4C Paweł Sumorowski” z siedzibą w Wysoce Lelowskiej (42-310) przy ul. Częstochowskiej 6.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: administrator@eko-sum.pl , pod numerem telefonu: +48 34 500 00 51 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora: ul. Myszkowska 45A, 42-310 Żarki.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane podane przez Państwa w związku z zawartą umową będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Ponadto, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itp.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W przypadku kierowania do Administratora zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych w tym zakresie stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Również wyrażona przez Państwa zgoda będzie podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej Administratora (tzw. pliki „cookies”).

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową lub obrony przed takimi roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Okres przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi później).

W przypadku niezawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych Administratora przetwarzanie będzie miało miejsce przez okres korzystania ze stron internetowych Administratora przez osobę, której dane dotyczą, lub do momentu zgłoszenia żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych.

4. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, dostawca oprogramowania itp.).

Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność do wykonania zawartej z Państwem umowy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Obowiązek usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do: korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo to uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi danych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych decyzje dotyczące Państwa nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.

6. Pliki „cookies”

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony.

Pliki „cookies” to krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda strony internetowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (np. w komputerach czy smartfonach). Plików „cookies” używamy, aby dostosować zawartości stron internetowych do preferencji i oczekiwań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, jak również do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, dzięki czemu możemy ulepszyć ich zawartość lub strukturę, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika i zbierane są na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej przy pierwszym wejściu na stronę internetową. Dane te są zaszyfrowane – komunikacja pomiędzy Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo, nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji dostarczonych przez ,,cookies’’. Do realizacji powyższych celów Administrator może współpracować z partnerami biznesowymi, np. dostawcami aplikacji.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu Użytkownika może zostać jednakże zablokowane poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Poszczególne przeglądarki dają możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w urządzeniu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a nawet uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie.

Aktualny tekst Polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na stronie internetowej Administratora.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.


EKO-SUM
ul. Myszkowska 45a
42-310 Żarki


tel. 34 344 15 15


tel. 888 128 128
tel. 512 243 500
tel. 888 212 616


Zmiana cen

10-05-2015

W użyciu nowy cennik i zasady sprzedaży.


Aktualizacja strony

10-05-2015

Aktualizacja treści witryny internetowej. W przygotowaniu publikacja nowych opinii klientów oraz mapka ogólnopolska przedstawiająca nasze realizacje z roku 2013 i 2014.


Nowe BIO HERO

05-01-2015

Na początku roku oczyszczalnie BIO HERO przeszły modernizację. Nowy model nosi oznaczenie BIO HERO II. Zmiany dotyczą budowy wewnętrznej i zapewniają lepszą i bardziej komfortową pracę oczyszczalni.


Montaż i serwis

01-07-2014

Szanowni Państwo! Prowadzimy usługi montażu i serwisu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całego kraju. Nasz cennik obejmuje koszty dojazdu. Zapraszamy do wyceny.


Konkurs rozstrzygnięty!

30-01-2014

Gratulujemy Panu Mariuszowi z Szamotuł.Artykuły tematyczne

W trakcie przygotowania poradniki kupującego przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny zbiornik na szambo. Zapraszamy wkrótce.


Nowy sklep internetowy

Zapraszamy do nowego sklepu internetowego z zbiornikami i oczyszczalniami ścieków.